Sėkmingų ekspertizių per mėnesį

Iš viso ekspertizių atlikome

9325
 

„Auto ekspertas“ – Jūsų automobilio draugas!

Pagrindinė UAB „Auto ekspertas“ veikla – transporto priemonių techninė ekspertizė. Techninė ekspertizė – pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės, jos techninės dokumentacijos ir nustatytų reikalavimų pagamintai ar perdirbtai transporto priemonei atitikimo įvertinimas, taip pat transporto priemonės, sugadintos eismo ar kitokio įvykio metu, įvertinimas, transporto priemonės techninių parametrų ir duomenų nustatymas.

Pakeitėte savo transporto priemonės sudėtines dalis ir (arba) įrengėte papildomus įtaisus, dėl kurių pakito transporto priemonės konstrukcija ir (arba) techninės bei eksploatacinės savybės, ją suremontavote po sugadinimo ar pagaminote naują transporto priemonę ir siekiate ją įregistruoti, kreipkitės į mus – mielai Jums padėsime!

UAB „Auto ekspertas“ – išsamūs ir profesionalūs atsakymai į Jūsų klausimus, greitai pildomi Jūsų prašymai, kokybiški rezultatai!

Siekiame kiek įmanoma labiau sumažinti Jūsų rūpesčius ir sąnaudas ieškant pagalbos įvairiais su transporto priemonių technine ekspertize susijusiais bei kitais techniniais klausimais ir vykstant pas ekspertus, todėl susisiekite su mumis, ir mes atvyksime į Jums patogią vietą sutartu laiku.

Dažniausiai pasitaikantys ekspertizių atvejai

1Sugadintos eismo ar kitokio įvykio metu transporto priemonės techninė ekspertizė
Lietuvos Respublikoje įregistruotai savo transporto priemonei, kuri buvo sugadinta eismo ar kitokio įvykio metu, kai ji negali judėti sava eiga, ir kuriai uždrausta dalyvauti viešajame eisme, atlikote atkuriamąjį remontą? Remòntas – technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad jos techninė būklė atitiktų techniniuose reikalavimuose nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių transporto priemonių sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.

Transporto priemonių remontas turi būti atliekamas laikantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos (Lietuvos standartizacijos departamento) pratvirtinto standarto.
Transporto priemonės remontas turi būti atliekamas laikantis techniniu požiūriu pagrįstų ir priimtinų remonto technologijų.

Remonto metu turi būti atkurta:
• eismo saugumui svarbių sistemų ir mazgų veikimas;
• transporto priemonės ratų pastatymo geometriniai parametrai (tik M1 klasei);
• laikančiosios konstrukcijos (rėmo, kėbulo) geometriniai parametrai;
• vairo, stabdžių sistemos, pakabos konstrukcija ir veikimas.

Transporto priemonės remonto metu turi būti daromos nuotraukos, kuriose turi būti matyti remonto technologinis procesas.
Transporto priemonės remonto metu turi būti rengiamas atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis.
Transporto priemonės remonto metu turi būti rengiami kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga.
Po atkuriamojo motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos remonto transporto priemonė turi būti tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui turi būti nepavojinga.
Po atkuriamojo motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos remonto transporto priemonė turi atitikti techninius reikalavimus.

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas papildomai pateikia:
i. techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;
ii. transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;
iii. techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);
iv. išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei);
v. išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;
vi. išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas pateikia visus i–vi punktuose nurodytus dokumentus, pagal kuriuos transporto priemonių ekspertas sprendžia apie transporto priemonės transporto priemonės atkuriamąjį remontą po eismo ar kitokio įvykio.

Atliekant techninę ekspertizę L kategorijos transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas privalo pateikti i–iii, v punktuose nurodytus dokumentus.

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas pateikdamas išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei) privalo pateikti ir matavimo protokolus.

Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, nustatoma:
• ar pateikta techninė dokumentacija atitinka atkurtos transporto priemonės techninę būklę;
• ar sugadintos transporto priemonės remontas atliktas laikantis techniniu požiūriu pagrįstų ir priimtinų remonto technologijų;
• ar atkurtas eismo saugumui svarbių sistemų ir mazgų veikimas;
• ar atkurti transporto priemonės ratų pastatymo geometriniai parametrai (tik M1 klasei);
• ar atkurti laikančiosios konstrukcijos (kėbulo, rėmo) geometriniai parametrai.

Techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, atliekantis ekspertas, nustatęs faktinių duomenų ir dokumentuose pateiktų duomenų neatitikimą, gali motyvuotai pareikalauti, kad papildomai būtų pristatyti reikalingi dokumentai. Ekspertas taip pat turi teisę paskirti (jei nustatytas faktinių duomenų neatitikimas) transporto priemonės centrinių elektrinių valdymo sistemų (blokų) ir jų elektros grandinių patikrinimą (diagnostiką) šią paslaugą teikiančioje įmonėje.
2Lengvojo automobilio (registruoto po 2009-04-29), perdirbto iš krovinio, techninė ekspertizė
Perdirbote automobilį iš furgono (N1BB klasės) ar kombinuotojo furgono (N1BBA klasės) į lengvąjį (M1 klasės)?

Perdirbant pirmą kartą po 2009 m. balandžio 29 d. registruotas N1 klasės transporto priemones į M1 klasės transporto priemones, techninės ekspertizės įmonei turi būti pateiktas transporto priemonės gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, kad transporto priemonė ar tam tikro modelio transporto priemonių konstrukcija atitinka transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus, pateikiant: • CO2 išlakų ir degalų sąnaudų (ES direktyva 80/1268/EEB, 715/2007/EB); • variklio išmetamųjų teršalų (ES direktyva 70/220/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 83/05); • variklio skleidžiamo triukšmo (ES direktyva 70/157/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 51/02); • sėdynių tvirtinimo (ES direktyva 74/408/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 17/07); • saugos diržų (ES direktyva 74/751/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 16/05); • saugos diržų tvirtinimo elementų (ES direktyva 76/115/EEB, JT EEK Taisyklė Nr. 14/07).

M1 klasės transporto priemonės sertifikatus arba bandymo protokolus. Taip pat reikės svėrimo dokumento su parengto eksploatuoti automobilio po perdirbimo mase (transporto priemonę galima sverti metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis dalyvaujant ekspertui arba akredituotoje laboratorijoje ekspertui nukreipus).
Papildomai reikia transporto priemonės registracijos liudijimo.

Atkreipkite dėmesį, kad perdirbta M1 klasės transporto priemonė, jei jos kėbulo kodas bus M1AF, turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606). Transporto priemonė, kurios kėbulo tipas AF, priklauso M1 klasei (t. y. laikoma keleivine transporto priemone), jei po perdirbimo atitinka formulę:
P – (M + N x 68) < N x 68, kur:
P – techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė (kg);
M – paruoštos eksploatuoti transporto priemonės masė (kg);
N – sėdimų vietų skaičius, neskaitant vairuotojo.
Po techninės ekspertizės visą dokumentaciją Jums reikia pristatyti į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos individualiam patvirtinimui gauti.
3Naujų transporto priemonių techninė ekspertizė
Turite naują transporto priemonę, kuriai Lietuvoje reikia atlikti individualų patvirtinimą?

Šiuo tikslu reikia žengti tokius tris žingsnius:
1. Kreiptis į transporto priemonės gamintojo atstovus (gamintoją) (tam tikrais atvejais į akredituotas laboratorijas) ir gauti sertifikatus (bandymų protokolus, jei komplektuojamoji dalis – ne bazinio gamintojo) pagal šias technines nuostatas:

Eil. Nr.

Dalykas

Norminis teisės aktas

M1, N1

M2, M3

N2, N3

O3, O4

1.

Leistinas skleidžiamo triukšmo lygis

Direktyva 70/157/EEB

X

X

X

2.

Išmetamieji teršalai

Reglamentas (EB) 715/2007

Direktyva 2005/55/EB

Reglamentas (ES) 595/2009

X

X

X

3.

Degalų bakai ir galinė apsauga nuo palindimo

Direktyva 70/221/EEB

X

X

X

Vairavimo sistema

Direktyva 70/311/EEB

X

X

X

4.

Stabdžiai

Direktyva 71/320/EEB

X

X

X

X

5.

Sėdynių tvirtumas

Direktyva 74/408/EEB

X

X

X

6.

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

Direktyva 76/115/EEB

X

X

X

7.

Saugos diržai ir apsaugos sistemos

Direktyva 77/541/EEB

X

X

X

8.

Šoninė apsauga nuo palindimo

Direktyva 89/297/EEB

X

X

9.

Purslų slopinimo sistemos

Direktyva 91/226/EEB

Reglamentas (ES) 109/2011

X

X

X

10.

Greičio ribotuvai

Direktyva 92/24/EEB

X

11.

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

Direktyva 98/91/EB

X

12.

Tachografas

Reglamentas 3821/85/EEB

X

13.

Miesto ir tarpmiestiniai autobusai

Direktyva 2001/85/EB

X

14.

Sukabintuvai

Direktyva 94/20/EEB

X

15.

Vairo mechanizmo apsauginės savybės

Direktyva 74/297/EEB

XPapildomai reikalingas dokumentas, kuriame būtų nurodyta parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (transporto priemonės masė su degalų baku (-ais), užpildytu (-ais) mažiausiai iki 90 % jo (jų) talpos, įskaitant vairuotojo masę (75 kg), degalus ir skysčius, su standartine įranga, įrengta pagal gamintojo specifikacijas, ir įskaitant kėbulo, kabinos, sukabinimo įtaiso ir atsarginio rato (-ų) bei įrankių, jei jie įrengiami, masę) – dokumentas tinkamas iš paskutinio etapo gamintojo arba akredituotos laboratorijos.
2. Kreiptis į techninių ekspertizių įmonę atlikti individualaus patvirtinimo techninę ekspertizę.
3. Kreiptis į VKTI, sumokėti valstybės rinkliavą ir gauti iš jų individualų patvirtinimą, su kuriuo galėsite registruoti transporto priemonę.

Taip pat nepamirškite papildomos lentelės:
Antruoju ir vėlesniais etapais, be Direktyvoje 76/114/EEB reikalaujamos identifikavimo lentelės, kiekvienas gamintojas turi transporto priemonėje pritvirtinti papildomą lentelę, kuri turi būti tvirtai pritvirtinta pastebimoje ir lengvai prieinamoje vietoje ant eksploatacijos metu nekeičiamos dalies. Išvardyta tvarka joje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikta tokia informacija:
1. gamintojo pavadinimas;
2. EB tipo patvirtinimo numerio 1, 3 ir 4 segmentai;
3. patvirtinimo etapas;
4. transporto priemonės identifikavimo numeris;
5. didžiausioji leistina transporto priemonės su kroviniu masė;
6. didžiausia leistina transporto priemonės su priekaba bendra masė (kai transporto priemonei leistina vilkti priekabą);
7. didžiausia leistina kiekvienos ašies apkrova, vardijant nuo priekio link galo;
8. ir jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, didžiausia leistina masė sukabinimo taške.

Jeigu pirmiau minėtose nuostatose nenustatyta kitaip, lentelė turi atitikti Reglamento 19/2011/EB reikalavimus.

GAMINTOJO PAPILDOMOS LENTELĖS PAVYZDYS
1. Toliau pateikti duomenys yra tik pavyzdžiai.

2 ETAPO GAMINTOJO PAVADINIMAS

2 etapas

WD9VXXXXXXX000000

1500 kg

2500 kg

1–700 kg

2–810 kg

Mūsų partneriai

  • UAB „RemArtas“ - UAB „Auto ekspertas“ partneris
  • UAB „Latransa autoservisas“ - UAB „Auto ekspertas“ partneris
  • UAB „Hidroma" - UAB „Auto ekspertas“ partnerė
  • UAB „Juridola“ - UAB „Auto ekspertas“ partnerė
  • UAB „Kodėl gi ne“ - UAB „Auto ekspertas“ partnerė

Rašykite mums

Mus pasieksite

Direktorius, ekspertas
Nerijus Kudarauskas
Tel. +370 686 22 475
El. p. nerijus@jusuekspertas.lt
Projektų vadovas-eksperto asistentas
Laurynas Šmailis
Tel.+ 370 686 17 637
El. p. laurynas@jusuekspertas.lt

Įmonės rekvizitai

UAB „Auto ekspertas“
Įmonės kodas 302501283
PVM kodas LT100005904515
M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Tel./faks. +370 5 248 3008
El. p. info@jusuekspertas.lt
A. s. LT107300010121901425
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000

A. s. LT644010051001769106
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100